Cited by CrossRef (1)

  1. Linzhi Yu, Yu Li, Rulin Ma, Heng Guo, Xianghui Zhang, Yizhong Yan, Jia He, Xinping Wang, Qiang Niu, Shuxia Guo. Construction of a Personalized Insulin Resistance Risk Assessment Tool in Xinjiang Kazakhs Based on Lipid- and Obesity-Related Indices. RMHP 2022;Volume 15:631
    https://doi.org/10.2147/RMHP.S352401