Cited by CrossRef (5)

 1. Teng Wei, Dengfeng Tan, Shengyue Zhong, Hong Zhang, Zeyuan Deng, Jing Li. Differences in Absorption and Metabolism between Structured 1,3-Oleate-2-palmitate Glycerol and 1-Oleate-2-palmitate-3-linoleate Glycerol on C57BL/6J Mice. J. Agric. Food Chem. 2023;71:19610
  https://doi.org/10.1021/acs.jafc.3c07234
 2. Chonghui Yue, Yu Tang, Menghan Chang, Yueyue Wang, Huainan Peng, Xin Wang, Ziyu Wang, Xiaodan Zang, Hongyan Ben, Guoping Yu. Dietary supplementation with short‐ and long‐chain structured lipids alleviates obesity via regulating hepatic lipid metabolism, inflammation and gut microbiota in high‐fat‐diet‐induced obese mice. J Sci Food Agric 2024
  https://doi.org/10.1002/jsfa.13344
 3. Zhenyu Wang, Wei Quan, Maomao Zeng, Zhaojun Wang, Qiuming Chen, Jie Chen, Mark Christian, Zhiyong He. Regulation of autophagy by plant‐based polyphenols: A critical review of current advances in glucolipid metabolic diseases and food industry applications. Food Frontiers 2023;4:1039
  https://doi.org/10.1002/fft2.255
 4. In-Seon Bae, Jeong Ah Lee, Soo-Hyun Cho, Hyoun-Wook Kim, Yunseok Kim, Kangmin Seo, Hyun-Woo Cho, Min Young Lee, Ju Lan Chun, Ki Hyun Kim. Rabbit Meat Extract Induces Browning in 3T3−L1 Adipocytes via the AMP−Activated Protein Kinase Pathway. Foods 2023;12:3671
  https://doi.org/10.3390/foods12193671
 5. Chenhui Yang, Ye Shen, Yiqiong Zhang, Han Xiao, Xiaojie Sun, Jiaqiang Liao, Xinmei Chen, Wenxin Zhang, Ling Yu, Wei Xia, Shunqing Xu, Yuanyuan Li. Air pollution exposure and plasma fatty acid profile in pregnant women: a cohort study. Environ Sci Pollut Res 2023;30:108319
  https://doi.org/10.1007/s11356-023-29886-8