Cited by CrossRef (2)

  1. Shan Yang, Jiaxiu Ling, Siliang Zhang, Yang Li, Gangyi Yang. Metabolic dysfunction, rather than obesity, is a risk factor for chronic kidney disease in Chinese population. The Aging Male 2024;27
    https://doi.org/10.1080/13685538.2024.2335158
  2. Xianfu Cai, Decai Wang, Jianjun Wang, Chenguang Ding, Yang Li, Jin Zheng, Wujun Xue. A mendelian randomization study revealing that metabolic syndrome is causally related to renal failure. Front. Endocrinol. 2024;15
    https://doi.org/10.3389/fendo.2024.1392466